Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY:

 

ČLÁNEK I – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP”) je úprava vzájemných práv a povinností mezi společností Master Gym s.r.o., se sídlem Prvního pluku 320/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 01857398 (dále jen „Společnost”) a fyzickou osobou využívající služeb Fitness klubu provozovaného Společností (dále jen „Klub”).
 2. Klub není právnickou osobou, nedochází ke vzniku občanského sdružení, spolku ani žádné formy spoluvlastnictví majetku mezi členem Klubu (dále jen „Člen”) a Společností. Členství v Klubu slouží pouze k poskytování služeb Členům a Členové jsou ve stanoveném rozsahu oprávněni využívat jednotlivých zařízení Klubu.
 3. Službami poskytovanými Klubem se rozumí poskytování prostorů a zařízení pro cvičení, organizování různých druhů cvičení a jiných sportovních aktivit včetně zajištění instruktorů pro tyto aktivity a poskytování nejrůznějších dalších placených služeb, jako jsou například zajištění osobního trenéra, apod. Tento výčet služeb není úplný a záleží zcela na uvážení Společnosti. Není-li výslovně stanoveno jinak, jsou služby v rámci členství poskytovány v Klubu Společnosti uvedeném ve Smlouvě; 4. Tyto VOP jsou závazné pro veškeré osoby, které využily, či mají v úmyslu využít služeb Klubu (a to bez ohledu na to, zda daná osoba je členem Klubu či nikoliv). Veškeré povinnosti vyplývající z těchto VOP pro Členy jsou v aplikovatelném rozsahu závazné i pro nečleny Klubu. Tyto VOP se vztahují též na Členy, jimž je statut Člena přiznán na základě smlouvy uzavřené mezi Společností a třetí osobou v jejich prospěch.

ČLÁNEK II – VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ V KLUBU

 1. Členství v Klubu vzniká uzavřením Smlouvy o poskytování služeb a o vzniku členství (dále jen „Smlouva”) a zaplacením:

1a) jednorázového členského a registračního poplatku u členství 1 MĚSÍČNÍ CASH ČLENSTVÍ

1b) jednorázového členského poplatku u členství 3 MĚSÍČNÍ CASH ČLENSTVÍ, 3 MĚSÍČNÍ CASH ČLENSTVÍ – STUDENT, 6 MĚSÍČNÍ CASH ČLENSTVÍ a 12 MĚSÍČNÍ CASH ČLENSTVÍ

1c) jednorázového členského a registračního poplatku u členství PŘEDPLACENÁ KARTA, u kterého je druhou podmínkou vložení min. kreditu ve výši 2 000 Kč

1d) jednorázového členského poplatku minimálně ve výši součtu počtu zvýhodněných jednorázových vstupů do klubu odpovídajících množství zakoupených osobních tréninků u členství PŘEDPLACENÁ KARTA VÁZANÁ OSOBNÍM TRÉNINKY

1d) zaplacením první splátky členského poplatku u členství ROČNÍ SPLÁTKOVÉ ČLENSTVÍ

 1. Členství a s ním spojená oprávnění se vztahují pouze na osobu Člena, jsou nepřenosné, nepřevoditelné a nepřechází na právní nástupce Člena. Výjimkou je členství PŘEDPLACENÁ KARTA, viz specifikace v článku III. bodě 5.
 2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce 1 roku v případě členství ROČNÍ SPLÁTKOVÉ ČLENSTVÍ, v délce 3/6/12 měsíců v případě jednorázově placených CASH ČLENSTVÍ. V případě členství ROČNÍ SPLÁTKOVÉ ČLENSTVÍ dochází k automatickému prodloužení trvání členství za stejných podmínek, pokud Člen písemně nedoručí výpověď (žádost o zrušení členství) ze Smlouvy nejpozději 60 dní před posledním kalendářním měsícem, na který je Smlouva uzavřena a to na adresu provozovny Klubu (Jívanská 1880, 193 00 Praha – Horní Počernice). U všech ostatních druhů členství zanikají členství uplynutím doby trvání, na kterou byla sjednána.
 3. Smluvní strany tímto berou na vědomí, že nebude-li uhrazen členský poplatek nebo kterákoli jeho splátka do 14-ti dnů ode dne jejich splatnosti v případě členství ROČNÍ SPLÁTKOVÉ ČLENSTVÍ, Smlouva ke dni uplynutí této lhůty zaniká, ledaže Společnost Členovi bez zbytečného odkladu oznámí, že na splnění trvá. Člen je v takovém případě povinen uhradit celý členský poplatek za období až do okamžiku ukončení Smlouvy a také jakékoli další peněžité závazky vůči Společnosti vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito VOP nebo Smlouvou.
 4. Společnost si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností ke dni doručení odstoupení Členovi (čímž je ukončeno i členství příslušného Člena v Klubu) v případě, že tento Člen opakovaně nebo podstatně poruší Smlouvu, tyto VOP, nebo Provozní řád Klubu, nebo opakovaně neuposlechne pokynu vedení Společnosti či zaměstnance Společnosti odpovědného za chod a bezpečnost Klubu. Člen je v tomto případě povinen nahradit Společnosti škodu spočívající v ušlém zisku ve výši nevyčerpaných předplacených členských poplatků Člena, jehož členství v Klubu zaniklo z důvodu odstoupení Společnosti od Smlouvy pro porušení povinností tohoto Člena. Odstoupením Společnosti od Smlouvy pro porušení povinností Člena dochází automaticky k započtení pohledávky Člena na vrácení nevyčerpaných předplacených členských poplatků Člena a pohledávky Společnosti na náhradu škody dle předchozí věty ve stejné výši, takže obě tyto pohledávky k okamžiku odstoupení od Smlouvy zaniknou. Právo na náhradu jiné škody, kterou Člen porušením svých povinností Společnosti případně způsobí, tím není dotčeno.
 5. Člen je oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností v případě, že Společnost opakovaně nebo podstatně poruší Smlouvu nebo tyto VOP.
 6. Společnost je vždy oprávněna oproti částce, která má být Členovi případně vrácena v důsledku ukončení jeho členství v Klubu z jakéhokoli důvodu, započíst jakékoli své případné pohledávky a nároky, které má Společnost vůči tomuto Členovi.
 7. Při žádném způsobu ukončení Smlouvy se nevrací registrační poplatek.

 

 

ČLÁNEK III – JEDNORÁZOVÉ VSTUPY, PŘEDPLACENÁ KARTA

Jednorázovým vstupem se rozumí jednodenní a jednorázový vstup do Klubu a oprávnění využívat stanovené služby a zařízení klubu po úhradě jednorázového poplatku, který se řídí aktuálním ceníkem Klubu. U jednorázového vstupu se jedná o tyto typy:

 1. JEDNORÁZOVÝ VSTUP – vztahuje se na všechny zájemce, kteří nejsou Členem Klubu a uhradí jednorázový poplatek za vstup do Klubu, vstup opravňuje k využívání fitness i skupinovitých lekcí.
 2. JEDNORÁZOVÝ VSTUP – PŘEDPLACENÁ KARTA – vztahuje se na všechny Členy Klubu, kteří mají aktivní členství založené na členství Předplacená karta a uhradí zvýhodněný jednorázový poplatek za vstup do Klubu formou odečtu z dostupného kreditu na jejich členské kartě, vstup opravňuje k využívání fitness i skupinovitých lekcí.
 3. JEDNORÁZOVÝ VSTUP – PŘEDPLACENÁ KARTA VÁZANÁ OSOBNÍMI TRÉNINKY – vztahuje se na všechny Členy Klubu, kteří mají aktivní členství založené na členství Předplacená karta vázaná osobními tréninky a uhradí zvýhodněný jednorázový poplatek za vstup do Klubu formou odečtu z dostupného kreditu na jejich členské kartě
 4. JEDNORÁZOVÝ VSTUP – ZVÝHODNĚNÁ SKUPINA – vztahuje se na všechny zájemce, kteří nejsou Členem Klubu a patří mezi následující sociální skupinu: senioři, rodiče na mateřské dovolené, ZTP osoby a studenti a uhradí zvýhodněný jednorázový poplatek za vstup do Klubu, vstup opravňuje k využívání fitness i skupinovitých lekcí.
 5. PŘEDPLACENÁ KARTA (dále také jen „předplacená karta“)
 6. Předplacená karta umožňuje Členovi během jednoho vstupu navštívit prostor nebo využít služby Klubu. Vstupy hradí Člen za zvýhodněnou cenu a služby Klubu za standardní cenu dle aktuálního Ceníku Klubu.
 7. První vklad na předplacenou kartu musí být minimálně 2.000,- Kč (nezahrnuje registrační poplatek), další vklady musejí být buď ve stejné anebo vyšší hodnotě dle následující kategorizace, která následně zvýhodňuje člena k čerpání cenově zvýhodněných vstupů oproti časové platnosti těchto zvýhodnění. Člen bere na vědomí, že zvýhodněný vstup a dobitý kredit, který nevyčerpá v časovém limitu daném jednotlivou kategorií členství Předplacená karta, propadá bez nároku na náhradu či prodloužení platnosti. Typy kategorií u Předplacené karty:
  b.1 Dobití kreditu ve výši 2 000 Kč, které opravňuje člena ke zvýhodněnému vstupu do fitness za 149 Kč a plnému využívání nabídky skupinových služeb. Platnost zvýhodnění je 3 měsíce od dobití kreditu.

b.2 Dobití kreditu ve výši 5 000 Kč, které opravňuje člena ke zvýhodněnému vstupu do fitness za 119 Kč a plnému využívání nabídky skupinových služeb. Platnost zvýhodnění je 6 měsíců od dobití kreditu.

b.3 1 Dobití kreditu ve výši 9 000 Kč, které opravňuje člena ke zvýhodněnému vstupu do fitness za 99 Kč a plnému využívání nabídky skupinových služeb. Platnost zvýhodnění je 12 měsíce od dobití kreditu.

 1. Pokud Člen nepoužije svou kartu déle než 3/6/12 měsíců (dle dané kategorie členství Předplacená karta), Společnost je oprávněna kartu deaktivovat a o deaktivaci Člena informovat e-mailem. Člen nemá v takovém případě právo žádat o vrácení na kartě vložené částky. Jakmile je karta deaktivována, Člen nemá právo užívat služeb Klubu na základě této deaktivované karty.
 2. Předplacená karta je přenositelná a mohou ji tedy využívat i další osoby než osoba člena. Člen však bere na vědomí, že Společnost nenese v žádném případě odpovědnost za jakékoli zneužití členské karty – Přednabitá karta a v př., že člen zjistí odcizení či ztrátu členské karty, je neprodleně povinen postupovat dle čl. IV. Bod 2.

 

ČLÁNEK IV – ČLENSKÁ KARTA

 1. Po uhrazení registračního poplatku, členského poplatku (nebo jeho první splátky), nebo prvního vkladu 2 000,- Kč na předplacenou kartu, bude Členovi vydána členská karta. Členská karta slouží k prokázání členství v Klubu a opravňuje Člena k využívání služeb v Klubu.
 2. Členská karta je osobní a nepřenosná, její zapůjčení jiné osobě je zakázáno. Ztrátu či krádež členské karty je Člen povinen okamžitě nahlásit v Klubu. Za vydání duplikátu členské karty je Člen povinen zaplatit poplatek 200,- Kč. Výjimkou je členská karta – Předplacená karta, kterou řeší čl.III tohoto dokumentu.
 3. Člen je povinen se před každým vstupem do Klubu prokázat členskou kartou. V případě pochybností o totožnosti Člena je Člen na žádost zaměstnanců Společnosti povinen prokázat svou totožnost platným občanským průkazem, pasem, či jiným úředním průkazem totožnosti s fotografií. Neprokáže-li se Člen členskou kartou nebo neprokáže-li na žádost svou totožnost, nemá Člen nárok na poskytnutí služeb Klubu a Společnost je oprávněna odmítnout Členovi do Klubu přístup.

ČLÁNEK V – POPLATKY

 1. Není-li sjednáno jinak, jsou registrační poplatek a členský poplatek (jeho první splátka), nebo první povinný vklad na předplacenou kartu, splatné při uzavření Smlouvy.
 2. Není-li členský poplatek uhrazen celý při podpisu Smlouvy, je Člen povinen hradit další členské poplatky v měsíčních splátkách vždy předem před začátkem daného měsíčního intervalu trvání členství, nejpozději v Den splatnosti splátky uvedeným na Smlouvě, a to bezhotovostním převodem nebo v hotovosti na recepci Klubu.
 3. Skutečnost, že Člen nevyužívá služeb Klubu, jej nezbavuje povinnosti platit členské poplatky. S výjimkami uvedenými v těchto VOP neposkytuje Společnost náhradu ani nevrací členské/registrační poplatky ani předplatné na poskytované služby, uhrazené za trvání členství.
 4. Společnost si vyhrazuje právo k jednostrannému přiměřenému navýšení členských poplatků s účinností vždy od 1. 1. kalendářního roku, a to zejména (nikoli však výlučně) z důvodů změn v příslušné legislativě České republiky (zvýšení sazeb DPH či jiných daní). Zvýšení členských poplatků bude Členům oznámeno nejpozději do 30. 11. předchozího kalendářního roku, a to e-mailem na adresu Člena. V případě, že Člen nebude se zvýšením členských poplatků souhlasit a svůj nesouhlas Společnosti písemně oznámí nejpozději do 7 pracovních dnů po obdržení oznámení, tato Smlouva zaniká k 31. 12. kalendářního roku předcházejícímu navýšení členských poplatků. V opačném případě je Člen povinen hradit členské poplatky v nové výši.
 5. Společnost je oprávněna odepřít Členovi přístup do Klubu v případě prodlení s úhradou poplatků nebo jejich splátek, a to až do doby uhrazení dlužné částky.
 6. Registrační poplatek a členské poplatky mohou být hrazeny třetí osobou („Plátce“), kterému ovšem nevzniká členství a s tím spojené oprávnění využívat služeb Klubu, nýbrž který určí jinou osobu – Člena, za kterého bude poplatky hradit a který se po uzavření Smlouvy stane členem Klubu. Mezi Společností a Plátcem bude uzavřena samostatná „smlouva o vzniku členství třetí osoby v Klubu“, přičemž ustanovení těchto VOP jsou pro Plátce závazná (zejména ustanovení související s placením či neplacením členských poplatků) a analogicky aplikovatelná. Plátce je povinen plnit veškeré finanční povinnosti vyplývající ze Smlouvy s určeným Členem, tedy i povinnost hradit smluvní pokuty a jiné sankce podle Smlouvy s určeným Členem. V případě neuhrazení členských poplatků bude Smlouva s určeným Členem ukončena v souladu s těmito VOP. Ze smlouvy o vzniku členství třetí osoby v Klubu nevznikají určenému Členovi žádná práva vůči Společnosti.
 7. Společnost je oprávněna provoz Klubu přerušit z technických důvodů na období maximálně 14 dnů v jednom kalendářním roce, a to bez nároku Člena na slevu z členského poplatku. Při přerušení provozu delším než 14 dnů je Společnost Členům, kteří o to písemně požádají, povinna prodloužit o odpovídající dobu trvání jejich členství. Příslušná část již zaplaceného členského poplatku připadající na dobu přerušení překračujícího povolený limit 14 dnů v jednom kalendářním roce se započte na prodlouženou dobu trvání členství. Člen o toto prodloužení může požádat nejpozději 14 dnů před skončením příslušného kalendářního roku nebo skončením trvání jeho členství, nastane-li takový den v průběhu příslušného kalendářního roku.

ČLÁNEK VI – ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ

 1. Společnost odpovídá za škodu na majetku či zdraví Členů v případě, že škoda vznikla zaviněným (ve formě úmyslu nebo hrubé nedbalosti) porušením povinností Společnosti, či jejích zaměstnanců a je přímým a jednoznačným důsledkem takového porušení.
 2. Člen odpovídá Společnosti za škodu, kterou způsobí Společnosti či jejím subdodavatelům porušením svých zákonných či smluvních povinností vyplývajících ze Smlouvy, těchto VOP, či Provozního řádu Klubu.
 3. Pro odkládání věcí (kromě peněz a dalších cenností) Členů jsou určeny výhradně šatní skřínky. Člen je odpovědný za bezpečné uzamknutí své šatní skřínky. Nebude-li skřínka uzamčena, neodpovídá Společnost za škodu na věcech v ní odložených.
 4. Peníze a další cennosti nesmí být ponechávány v šatních skřínkách a musí být uloženy v bezpečnostních schránkách na recepci. Společnost neodpovídá za peníze nebo další cennosti, které nebudou uloženy v bezpečnostních schránkách.
 5. Člen je povinen se při využívání služeb řídit pokyny Společnosti a instruktorů, či jiných osob poskytující služby členům Klubu jménem Společnosti. V případě, že Člen zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování ve využívání služeb, nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen toto okamžitě oznámit Společnosti či jejím zástupcům (instruktorům) a ihned ukončit využívání služeb či ostatní sportovní aktivity. Společnost není odpovědná za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které mohou Členovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu, či pokynů Společnosti či instruktorů. Společnost není dále odpovědná za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si Člen způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním jeho fyzické kondice.
 6. V případě, že Člen bude mít za to, že některá ze služeb Klubu mu byla poskytnuta vadně, je povinen to Společnosti oznámit bezodkladně, nejpozději však následující den poté, kdy mělo k vadnému plnění dojít („Reklamace“). Společnost Reklamaci přezkoumá a o výsledku Člena vyrozumí do 30 dnů ode dne podání Reklamace. Uzná-li Společnost, že Reklamace byla oprávněná, nabídne Členovi náhradní čerpání vadně poskytnuté služby nebo jiné služby z těch, které jsou Členům Klubu aktuálně poskytovány.

ČLÁNEK VII – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Společnost vede evidenci svých Členů, obsahující jejich osobní údaje. Člen podpisem Smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby Společnost shromažďovala a zpracovávala jeho osobní údaje uvedené ve Smlouvě, či sdělené Společnosti v souvislosti s plněním Smlouvy a užívala je pro účely plnění Smlouvy a poskytování služeb, a dále pro vnitřní rozbory a analýzy a pro marketingové a obchodní účely, a to v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů. Člen uděluje tento souhlas na dobu účinnosti Smlouvy a dalších 10 let následujících po skončení účinnosti Smlouvy.
 2. Člen má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a další zákonná práva, mezi která patří i právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Společnost je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje získané od členů jsou užívány pro vnitřní potřebu Společnosti a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé služeb pro členy, kterým jsou osobní údaje členů předávány v minimálním rozsahu, nutném pro poskytnutí dané služby, a třetí subjekty, kterým jsou osobní údaje předávány za účelem vymáhání pohledávek Společnosti vůči členům, či právní zástupci Společnosti zastupující Společnost v jednání, či před soudy ohledně nároků vyplývajících ze Smlouvy. Společnost je oprávněna v souvislosti s vymáháním dlužných pohledávek předat třetím osobám veškeré potřebné údaje a zajistit vymáhání pohledávek jejich prostřednictvím, popř. tyto pohledávky třetím osobám postoupit.
 3. Člen tímto prohlašuje, že je zákazníkem Společnosti a dává jí tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. (zákon o některých službách informační společnosti) dobrovolně souhlas, aby mu v budoucnu s využitím jeho e-mailové adresy zasílala všechny formy obchodních sdělení a reklamy. Člen dále uděluje Společnosti souhlas se zasíláním informací o připravovaných aktivitách Společnosti (slevy, akce, nové služby) i písemně na jeho adresu uvedenou ve Smlouvě, nebo telefonicky na jeho telefonní číslo. Člen je kdykoliv oprávněn takovýto souhlas odmítnout, a to buď odesláním odpovědi na doručený e-mail s obchodním sdělením, nebo písemně na adresu sídla Společnosti.

ČLÁNEK VIII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Člen je povinen oznamovat Společnosti jakoukoli změnu osobních a kontaktních údajů uvedených ve Smlouvě, a to bez zbytečného odkladu poté, co k této změně došlo.
 2. Společnost zasílá Členovi veškeré písemnosti na adresu uvedenou ve Smlouvě, nebo jím poslední udanou adresu.
 3. Společnost je oprávněna kdykoliv přechodně či trvale změnit rozsah služeb či vybavení Klubu, či adresu Klubu bez vlivu na ostatní podmínky již existujících členství v Klubu (s výjimkou případů, kdy Člen prokáže, že změnou adresy se mu podstatně snížila dopravní dostupnost Klubu – v takovém případě je oprávněn Smlouvu vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi Společnosti).
 4. Společnost je oprávněna kdykoliv jednostranně změnit tyto VOP (vč. Provozního řádu Klubu). V případě změny těchto VOP je Společnost povinna zaslat Členovi návrh jejich nového znění, a to s dostatečným předstihem e-mailem nebo písemně na poslední oznámenou adresu Člena. V případě, že Člen se změnou VOP nesouhlasí, je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět nejpozději do 7 pracovních dnů poté, co návrh změn obdrží. V opačném případě je pro Člena závazné nové znění VOP, a to ode dne jejich účinnosti. Aktuální znění VOP je vždy k dispozici na internetových stránkách Společnosti, v prostorách Klubu a na vyžádání u Společnosti. Tímto ustanovením není dotčen čl. V. bod 4. těchto VOP.
 5. Případná neplatnost, nicotnost nebo neúčinnost některého ustanovení těchto VOP se netýká platnosti a účinnosti ostatních ustanovení.
 6. Ve věcech výslovně neupravených těmito VOP se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí přiměřeně právním řádem České republiky. Strany se dohodly, že na právní vztahy založené Smlouvou se nepoužijí ustanovení § 1764 – 1766, §§ 1793 – 1795, § 1971, §§ 1977 – 1979, § 2000, § 2002 a § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 7. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 8. 2018.