Provozní řád

Provozní řád Pulse Fitness Club
(„Provozní řád“)

Tento Provozního řád je závazný pro Členy Pulse Fitness Club (dále jen „Clubu“) provozovaných společností Master Gym s.r.o., se sídlem: Prvního pluku 320/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 01857398 a to pro provozovnu na adrese, Jívanská 1880, 19300 Praha 9. Společnost Master Gym s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 267845 (dále jen „Provozovatel“).

Členem se rozumí každá fyzická osoba, která s Provozovatelem uzavřela Smlouvu o vzniku členství nebo osoba, jíž byl statut Člena přiznán na základě smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a třetí osobou v její prospěch (dále jen „Smlouva“). Členem se pro účely tohoto Provozního řádu rozumí i osoby, jimž byl vstup do Clubu umožněn na základě předplaceného jednorázového vstupu nebo jiným způsobem. Členové musí být starší 18-ti let.

Vstupem do Clubu za účelem využití nabízených služeb se Člen zavazuje dodržovat tento Provozní řád, který je zveřejněn v prostorách Clubu a též na internetových stránkách www.pulsepocernice.cz.

Článek I. –  Všeobecné informace

  1. Umístění a otevírací doba Clubu

Adresa a provozní doba Clubu je zveřejněna na internetových stránkách www.pulsepocernice.cz. Provozní doba je též vždy zveřejněna v prostorách Clubu. Členové jsou povinni ukončit své sportovní činnosti nejpoz­ději půl hodiny před koncem provozní doby Clubu a opustit jeho prostory nejpozději do konce provozní doby Clubu. Provozovatel si vyhrazuje právo prodloužit nebo zkrátit provozní dobu Clubu dle potřeby.

  1. Služby a zařízení Clubu

Club je určen k rekreačnímu sportovnímu využití veřejností. Club poskytuje služby spojené se zdravým životním stylem, služby posilovny, cardio zóny a sál na individuální fitness služby včetně skupinových lekcí a jiné. S rozmístěním jednotlivých zařízení v Clubu a s poskytovanými službami je každý Člen seznámen při prezentaci Clubu před podpisem Smlouvy a případně též při první návštěvě Clubu.

Ceny za užívání zařízení Clubu a ceny za poskytování služeb, které nejsou zahrnuty v příslušném druhu členství, tj. nejsou kryty příslušným členským poplatkem, se řídí aktuálně platným ceníkem Provozovatele. Informace o službách a zařízeních, jejichž využívání je zahrnuto v jednotlivých druzích členství, a ceník jsou k dispozici v prostorách Clubu a na internetových stránkách Clubu.

Článek II. –  Pravidla pro užívání zařízení a služeb Clubu

  1. Bezpečnostní pravidla Clubu

Členové vykonávají veškerou sportovní činnost v Clubu na svou vlastní odpovědnost a nebezpečí. Členové nesmějí v Clubu vykonávat sportovní činnost, pokud jsou nemocní, zranění, pravidelně užívají léky či jiné látky, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit jejich fyzické či duševní schopnosti anebo jsou jinak indisponováni pro výkon sportovní činnosti.

Vstup do Clubu a užívání všech jeho zařízení a/nebo služeb pod vlivem omamných či psychotropních látek je zcela zakázán. Člen nesmí být v Clubu podnapilý nebo opilý, v tomto případě by byl z Clubu vykázán. Členové jsou povinni při využívání zařízení a služeb Clubu dbát zásad dodržování osobní bezpečnosti, a to jak své, tak i ostatních Členů a respektovat pokyny pracovníků Clubu.

První pomoc zajišťuje v případě asistovaného využívání zařízení Clubu příslušný osobní trenér či recepční. V ostatních případech je ošetření první pomoci zajišťováno na recepci Clubu, která je vybavena zdravotnickým materiálem dle platných právních předpisů.

  1. Pravidla chování v Clubu

Členové jsou povinni chovat se po dobu své přítomnosti v Clubu způsobem, který nebude omezovat jiné Členy ve využívání zařízení a služeb Clubu.

Ve všech prostorách Clubu je zakázáno kouřit, manipulovat s ohněm, konzumovat alkohol, vnášet nebo vodit zvířata do prostor Clubu, vstupovat do společných prostor Clubu v nevhodném oblečení, vstupovat do prostor Clubu vyhrazených pro opačné pohlaví či chovat se v rozporu s dobrými mravy.

Členové jsou povinni používat pro vstup i výstup do/z Clubu turniket. Člen je povinen projít vždy turniketem, tj. přiložit kartu na čtečku turniketu a následně projít. Pokud turniket členovi vstup neumožní, pravděpodobně je neuhrazený členský poplatek č útrata na baru, v tomto případě se klient obrátí na recepci klubu pro bližší informace (člen si může předem zajistit místo na skupinové lekci rezervací – sekce rozvrh). Podlézání, přeskakování či jiné obcházení turniketu představuje hrubé porušení provozního řádu a povede ke zrušení členství a deaktivaci členství karty bez náhrady.  

Členové jsou povinni své sportovní oblečení přizpůsobit zásadám osobní hygieny a slušného chování. Členové jsou povinni do Clubu vstupovat pouze v čisté sportovní obuvi (nikoli venkovní) a vhodném sportovním oblečení. Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit podmínky vhodného oblečení a rovněž podle svého uvážení požádat Člena, který nebude vhodně oblečen, aby Club opustil anebo aby se převlékl.

Pracovníci pověření Provozovatelem k zajištění bezpečnosti a pořádku v Clubu jsou oprávněni kdykoli vyzvat Členy, kteří svým chováním porušují tento Provozní řád, zejména ruší či omezují jiné Členy, aby Club opustili. Člen je povinen dané výzvě okamžitě vyhovět, v opačném případě může být z Clubu vyveden

  1. Rezervace Služeb

Rezervací služby se rozumí rezervace služby, která má být ve sjednaný čas poskytnuta členovi po dobu max. 7 dnů. Rezervace lekcí lze provádět prostřednictvím on-line systému rezervací na stránkách pulsepocernice.cz. Při zřízení karty bude Členovi automaticky vygenerováno heslo zdarma. Rezervace lekcí jsou zdarma. Počet rezervací není omezen, je možné provést jednu rezervaci jednoho klienta na jednu lekci. Rezervaci je možné zrušit zdarma.

  1. Zázemí pro návštěvníky

V zázemí pro návštěvníky se nacházejí skříňkové boxy pro odkládání osobních věcí a oblečení. Zázemí je rozděleno pro muže a ženy (přičemž každé oddělení má své vlastní sociální zařízení (sprchy a WC) s kompletním sanitárním vybavením.

  1. Pravidla pro odkládání osobních věcí při využívání služeb a zařízení Clubu

Pro odkládání oblečení při využívání služeb a zařízení Clubu jsou Členům v prostorách Clubu k dispozici skříňky, které je možno uzamknout pomocí visacího zámku. Zámek k uzamčení skříňky si Člen může zdarma zapůjčit na recepci anebo si zajistí sám. Vždy před opuštěním Clubu jsou Členové povinni skříňku vyklidit a ponechat otevřenou. Skříňka, která nebude vyklizena do konce pracovní doby Clubu v daném dni, bude pracovníky Clubu za využití dostupných prostředků otevřena. Klient je tímto výslovně upozorněn, že může dojít k poškození či znehodnocení předmětu, kterým byla skříňka v rozporu s předpisy Clubu uzamčena. Dle příslušné právní úpravy bude obsah skříňky vnímán jako věc nalezená a opuštěná a v souladu se stávající právní úpravou s ní bude tak i nadále nakládáno. Věc nalezená a opuštěná bude zapečetěna a uschována v prostorech Clubu po dobu 1 kalendářního měsíce. V této době ji bude možno vyzvednout na recepci Clubu. Poplatek za náklady na otevření skříňky činí 400 Kč.

Provozovatel neručí za cennosti a jiné věci vyšší hodnoty (zejm. klenoty, peníze, elektronika či jiné předměty (včetně oblečení a doplňků) v kumulativní hodnotě přesahující 5000,- Kč) uložené ve skříňkách. Takovéto věci mohou Členové uložit ve speciálních trezorových skříňkách umístěných v recepci Clubu. Za klíč od trezorové skříňky a jeho případnou ztrátu a zneužití odpovídá po dobu využívání trezorové skříňky příslušný Člen. Vedení Clubu neodpovídá za ztrátu osobních věcí odložených v prostorách Clubu mimo prostory k tomu speciálně určené (viz. výše). Případné právo na náhradu vzniklé škody je Člen povinen u Provozovatele uplatnit bezodkladně poté, co se o škodě dozvěděl, tedy před opuštěním prostor Clubu v daný konkrétní den, kdy ke škodě došlo.

  1. Pravidla sportovní činnosti

Členové jsou povinni se při sportovní činnosti v Clubu řídit tímto Provozním řádem, pokyny trenérů a dalších pracovníků Clubu a/nebo Provozovatele a zacházet ohleduplně s vybavením Clubu. Při využívání služeb a zařízení Clubu jsou Členové povinni chovat se tak, aby umožnili ostatním nerušené užívání služeb a zařízení Clubu.

Na kožené potahy je zakázáno stoupat v obuvi. Po ukončení cvičení je Člen povinen uvést nářadí a stroje zpět do původní polohy a na svá místa. Jakékoli úpravy a přesouvání stojanů, strojů nebo ostatního vybavení Clubu je zakázáno. Členové jsou povinni předcházet, v rámci svých možností, poškození zařízení Clubu, případně zjištěné poškození nebo nedostatky oznámit na recepci Clubu. V případě, že některé zařízení vykazuje dle názoru Člena závadu ohrožující bezpečnost uživatele, je povinen tuto skutečnost oznámit přítomnému zaměstnanci Provozovatele a zařízení nepoužívat.

 

  1. Osobní tréninky

Cvičební program, správnost provádění cviků a otázky správné výživy mohou Členové konzultovat pouze s osobním trenérem – externím pracovníkem Provozovatele, se kterým si Členové mohou též domluvit individuální trénink či tréninkový plán. Cena individuálních tréninků není v ceně členství zahrnuta a řídí se aktuálně platným ceníkem služeb Clubu zveřejněným na www.pulsepocernice.cz/cenik. Členům je zakázáno využívat v prostorách Clubu vlastní osobní trenéry, a to zejména z důvodu bezpečnosti a zajištění kvality poskytovaných služeb.

  1. Pravidla hygieny

Každý Člen je povinen při sportovní činnosti používat vlastní čistý ručník tak, aby jimi využité zařízení Clubu bylo udržováno v čistotě. Ručník je možno zapůjčit na recepci za poplatek dle aktuálního ceníku Clubu. Po ukončení cvičení na cardio strojích je Člen vždy povinen otřít místa dotyku papírovým ručníkem nastříkaným dezinfekcí, které jsou k dispozici v prostorách cardio-zóny. Sociální zařízení (sprchy a WC) jsou k dispozici v šatnách, odděleně pro muže a ženy.

Článek III. –  Závěrečná ustanovení

Provozovatel je oprávněn Provozní řád kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Změněný nebo doplněný Provozní řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v prostorách Clubu. Aktuální znění Provozního řádu je vždy k dispozici a zveřejněno v prostorách Clubu a na internetových stránkách Clubu. Provozovatel umožňuje Členům využít nehlídaná venkovní parkovací místa, umístěná za budovou a řádně označená logem Clubu.  Případné stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb nebo nedostatky v zařízení Clubu mohou Členové podat e-mailem, osobně, či jiným k tomu určeným způsobem některému z ve­doucích pracovníků Clubu.

 

Tento provozní řád je platný a účinný ode dne 1. 1. 2018